تازه‌هاي رمان ايراني

تعداد تصاوير
 • 38,000 تومان
 • 64,000 تومان
 • 48,000 تومان
 • درصد تخفيف
 • 5%
 • 175,000 تومان
 • مبلغ با تخفيف: 166,250 تومان
 • 190,000 تومان

14

 • 52,000 تومان
 • 125,000 تومان
 • 85,000 تومان
 • 17,000 تومان
 • 150,000 تومان
 • 175,000 تومان
 • 95,000 تومان

برف تابستاني و 7 ثانيه سكوت عشق

 • 38,000 تومان

كتاب برف تابستاني و هفت ثانيه سكوت عشق يك داستان عاشقانه است. عاشقانه‌اي كه در مشهد رخ مي‌دهد و زماني طولاني را در بر مي‌گيرد. راوي در يك لحظه، مانند اكثر نمونه‌هاي تاريخ، عاشق دختري به نام فرشته مي‌شود. عشقي كه در كودكي و نوسالي جوانه مي‌زند و او را در خود غرق مي‌كند.

شهري زير خاكستر

 • 64,000 تومان

در اتاق رو هم باز كردم. يه چيزي مثل رعد و برق از پايين ستون مهره‌هام اومد توي گردنم. نفسم قطع شد. سعيده كه بيرون در ايستاده بود فقط من رو مي‌ديد. نمي‌دونم از پشت چه شكلي شدم كه با وحشت خودش رو انداخت سمتم. صدام درنمي‌اومد. عين وقتي كه كابوس مي‌بيني و مي‌خواي فرياد بزني اما نمي‌شه. فقط مي‌خواستم اين صحنه رو نبينه. برگشتم و با دست محكم زدم روي قفسه سينه‌ش. پرت شد بيرون و افتاد روي زمين.....

شب‌نشيني بعد از مراسم تدفين

 • 48,000 تومان

لاي پلك‌هاي كرختمان كه باز مي‌شود، گرگ خاكستري را مي‌بينيم كه هنوز همان‌جا كنار اجاق دراز كشيده و با پالتوي خز سنگيني كه به تن دارد به‌نظر نمي‌رسد سرما توانسته باشد گزندي به جانش برساند. زير نور روز كه فضاي پناهگاه را از درزهاي ديوار سنگي‌اش، با روشنايي مات خود اشغال كرده است، خودش را پهلو به پهلو مي‌كند و از لاي پلك‌هاي گرگي‌اش ما را مي‌پايد؛ ما را كه مثل بچه‌گربه‌هايي مظلوم سر به سينه و شانه هم به خواب رفته‌ايم و خودمان را توي پتوها و كاپشن‌هايمان مچاله كرده‌ايم.

 • درصد تخفيف
 • 5%

كارآگاه علوي

 • 175,000 تومان
 • مبلغ با تخفيف: 166,250 تومان

جسد مسعود روي ميز بلند و سفيد و سردي قرار داشت. لباس به تن نداشت و قسمت عمده بدنش در زير يك ملافه پنهان بود. علوي به چهره مقتول نگاه كرد. حالا ديگر خيلي‌ها از نيش قلم او آسوده شده بودند. چهره مقتول رنگ‌پريده بود و خونابه رقيقي در محل زير سرش ديده مي‌شد. گلوله‌اي كه باعث مرگ مسعود شد به شقيقه او خورده بود... - از متن داستان -

شوهر آهو خانم

 • 190,000 تومان

رمان شوهر آهو خانم آيينه تمام‌نماي اجتماع و به حقيقت دائره‌المعارف عظيمي است از زندگي دوراني كه به شتاب سپري مي شود. هنر بزرگ علي‌محمد افغاني خالق اين اثر آفريدن انسان‌هاي حقيقي و حوادث واقعي است كه يك دوران خاص اجتماعي را به تصوير ميكشد. شوهر آهو خانم خزانه‌اي از تمثيل‌ها و لطيفه‌ها و اشاره‌هاي مذهبي و اساطيري و تاريخي است، و آنچه مايه تحسين و اعجاب شده طرز گنجاندن و به كارگيري آن‌ها در داستان است كه نويسنده با ظرافت و مهارت در اين امرموفق بوده است.

14

 • 52,000 تومان

بعدها، بعدتر/ كه سال آمده كه سال رفته/ دهه‌ها رفته حتا/ كه آب افتاده از آسياب/ كه آسياب افتاده از دور/ وقتي آب و رنگ رفته، وقتي ميان‌داري ميان‌سالي رفته/ چي تعريف مي‌كنيم؟/ عمده‌تر، بگو چرا تعريف مي‌كنيم؟/ وقتي از سنگ نشان نيمه راه قرن گذشته‌ايم/ كه يعني زندگي‌هاي دراز داريم؟/ بي اگر و مگر، دلت قرص و سرت سلامت/ چرا اين همه دلگرمي؟/ چرا اين همه دلسردي؟

آريزونا

 • 125,000 تومان

بچه كه بودم فكر مي‌كردم زندان جاي بسيار بزرگي است؛ آن‌قدر كه حتي اگر تمام دوران محكوميتم را هم صرف ديدن بندها و راهروها و سلول‌ها كنم، باز نمي‌توانم همه جاي آن را ببينم. چندان هم در اشتباه نبودم، زيرا گشتن در بند خودمان هم سال‌ها وقت مي‌گرفت، چه برسد به كل بندهاي ديگر. شايد به خاطر همين هم بود كه هيچ وقت تصور نمي‌كردم جايي غير از زندان وجود داشته باشد، اما بالاخره براي هر زنداني اتفاقي مي‌افتد كه مجبور مي‌شود به چيزهاي ديگري هم فكر كند...

داستان مادري كه دختر پسرش شد

 • 85,000 تومان

ناگهان اسب‌ها در شب شيهه كشيدند.ميخ‌كوب سر جايم ايستادم، گوش‌هايم در باد. . شيهه به يك شيهه معمولي شباهت نداشت. صدايي بود نرم، دل‌نشين، به طرز عجيبي زنانه، كمي مانند يكي از اين ناله‌هاي دوردست جنگل‌هاي بروتاين زير باران تند بهاري؛ صدايي شفاف و به زحمت شنيدني كه گويا شما را به اسم صدا مي‌زند... سرم را برگردانم، هيچ‌كس پشت سرم نبود.

در بقا و زوال (داستان پريان در نظم حقوق كنوني)

 • 17,000 تومان

اواسط دهه هفتاد شمسي، مرد جواني در جستجوي چيزهاي مبهمي كه شنيده بود در هند پيدا مي‌شود به آن‌جا رفت. تا آن روز، به ترتيب كمي مثنوي خوانده بود و نيچه و قانون مدني. جدي‌ترين دريافت‌هاي بي‌واسطه‌اش از زندگي، حول و حوش چند سالي چرخيدن در حياط و راهروهاي سنگي دانشكده حقوق مي‌گذشت. همان‌جا كه در هجده سالگي به مدد هوش متوسط و توانايي‌اش در حفظيات به آن راه يافته بود...

لبخند در بهشت

 • 150,000 تومان

در غروب آن روز خاص درست صد و بيست روز از رفتن علي مي‌گذشت و من آشفته‌حال بدون اين‌كه كوچك‌ترين خبري از او داشته باشم روي صندلي تاب‌دار ايوان پر از گل و گياه خانه پدريم تاب مي‌خوردم و در روياهاي بي‌پايانم غرق بودم كه پوران خدمتكار سراغم آمد و گفت: -شام حاضر است. بي‌ميل و بي‌رمق به زور از جا كنده شدم كه ناگهان صداي زنگ تلفن توجه‌ام را جلب كرد. غرغركنان به سمت گوي رفتم، در همين حين ازآيينه قدي با آن قاب طلاكوبش چهره مايوس و نااميد خودم را تماشا كردم و سري به تاسف تكان دادم، بعد از ماجراهاي ريز و درشت كه در دو كتاب لبخند پنهان و بهشت پنهان برايتان تعريف كردم خيلي لاغر و رنجور شده بودم....

بادها مسير ديگري دارند

 • 175,000 تومان

خودكار رو از رو ميز برمي‌دارم و كلمه‌ها رو به جمله تبديل مي‌كنم. جنگ باهاش. جنگ براي به دست آوردنش. جنگ براي راضي كردنش، براي نرم كردنش. جنگيدن براي اون چيزي كه حقمه. بجنگيم براي به دست آوردنش. مي‌جنگيم با خودش براي داشتنش. مي‌جنگم براي راضي كردنش. جنگ براي داشتن. جنگ براي... جنگ براي عاشق كردنش.

يكي مثل هيچ‌كس

 • 95,000 تومان

لبخندش كم‌كم جمع شد و تنها تبسمي زيبا به نمايش گذاشت. قدم‌هاي رفته را بازگشتم و خيره در نگاهش، دستم را روي دست‌هايش گذاشتم و ماگ دورنگي را كه حالا بيشتر از قبل دوستش داشتم، در ميان دستش فشردم. - اميرعلي تو يكي هستي كه مثل هيچ‌كس نيست. رنگ عشق را در چشم‌هايش ديدم! رنگي كه شبيه هيچ رنگي نبود. رنگي كه تنها با چشم دل ديده مي‌شد. بزاقش را فرو داد. - مطمئني؟ پلك‌هايم را براي تاييد، يك مرتبه روي هم گذاشتم. - مطمئنم.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  صفحه 1