الفباي تئاتر


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب حاضر حاصل تجربيات، درس‌نوشته‌ها، آموزه‌ها، گزيده‌گويي‌ها و چينشي از آثار موجود تاليفي و ترجمه‌اي است. در اين كتاب سعي بر آن بوده كه گام‌به گام زاده شدن با نمايش را در بستر تاريخ بيازماييم و از تمامي سرچشمه‌هاي موجود جرعه‌اي بنوشيم و در انتها خود را به محك نقد بسپاريم، محكي كه نقطه تعالي هر نويسنده، بازيگر و كارگرداني است. در اين كتاب به سرفصل‌هاي زير پرداخته شده: الف ـ نمايش و نقش عناصر نمايشي. ب ـ گونه‌هاي نمايشي. ج ـ نمايش و انواع آن در ايران. د ـ سبك‌هاي هنري نمايشي. و ـ نقد و تعريف آن. ه ـ انواع نقد. ي ـ نقد فني تئاتر.

قیمت محصول:

94,000 تومان


نظرات شما: