تاريخ زيبايي (نظريه‌هاي زيبايي در فرهنگ‌هاي غربي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

چگونگي وصف زيبايي زن، مرد، اشياء يا طبيعت در هر فرهنگي‌، نمونه روشن تفاوت ادراك و ساخت مفهوم زيبايي ميان اقوام مختلف است. نظريه‌هاي به ظاهر جهان‌شمول درباره زيبايي يا مفهوم زيبايي در هر تمدني نيز نمي‌تواند مستقل از عواملي شكل گرفته باشند كه فرهنگ آن تمدن را پي‌ريزي كرده‌اند.

قیمت محصول:

55,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: