حركت (فنون بازيگري 2)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

شاخصه اين كتاب، تاكيد بر مفاهيم حكمي در علم حركت و متقدمان حكمت در كشور است. نگارنده، حركت را بروز ظاهري درونيات و شاخصه‌هاي فكري و شعوري بازيگر مي‌داند و به طور مستقيم به اين شاخه نگاه كرده است. اين كتاب به همراه فنون بازيگري 1، كاملا به دلايل آموزشي و با ديد علمي نوشته شده است. اميدواريم با انتشار اين مجموعه كتاب‌ها بخشي از كسري‌هاي موجود در واحدهاي دانشگاهي در رشته بازيگري مرتفع شود.

قیمت محصول:

44,000 تومان


نظرات شما: