شكسپير معاصر ما


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب شكسپير معاصر ما سهم موثري در تحول شكسپير‌شناسي داشته و بر كارگردانان بسياري از جمله پيتر بروك، جورجيو استره‌لر، پيتر هال، آلك گينس و پولانسكي تاثير گذارده است. به رغم گذشت نيم قرن، اين كتاب هم‌چنان معاصر ماست؛ زيرا توضيح دهنده‌ي همان دلهره، حساسيت، اضطراب و خشونتي در آثار شكسپير است كه در هواي امروز استنشاق مي‌كنيم. مخاطبان چنين كتابي آن دسته از ادبا يا محققان منزه‌طلبي نيستند كه در كنج عافيت كتابخانه‌ها به نسخه‌شناسي مشغولند، بلكه به گفته‌ي كات كساني‌اند كه تجربه‌ي هولناك جنگ، اشغال، خشونت فيزيكي، جباريت ايدئولوژيك و ساز و كار اعمال قدرت را همچون تجربه‌اي روزمره از سرگذرانده‌اند.

قیمت محصول:

64,000 تومان


نظرات شما: