فراسوي نيك و بد (درآمدي بر فلسفه آينده)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب در اصل نقدي بر مدرنيسم، علوم و هنرهاي مدرن است و حتي سياست مدرن را نيز از آن مستثني نمي‌كنيم و در عين حال به آن تضادي اشاره مي‌كنيم كه كمتر نشاني از مدرنيسم را برخود دارد و بيشتر گونه‌اي دلنشين و تائيد كننده است. در نهايت اين كتاب مكتب انساني و داراي مفهوم معنوي و تندرويانه‌تري از گذشته است.

قیمت محصول:

67,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: