كنار دريا مرخصي و آزادي (مجموعه داستان)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

من و بهمن و محسن توي پژوي 504 پدر بهمن نشسته بوديم. پدر بهمن پشت فرمان بود و مادر بهمن بغل‌دست او و ما بچه‌ها عقب نسشته بوديم. پدر و مادر من توي بيوك پدر محسن بودند. مادر محسن نشسته بود جلو و خواهر محسن و خواهر من روي صندلي عقب، پهلوي پدر و مادر من نشسته بودند. من و محسن دوست داشتيم توي ماشين پدر محسن باشيم، چون پدر محسن تندتر مي‌راند. اما سوسن، خواهر محسن،‌ گفته بود من توي ماشيني كه پسرها بنشينند نمي‌نشينم، چون كه ما سه نفر درست پيش از سوار شدن،‌ توي كوچه خودمان، فوتبال بازي كرده بوديم و بوي عرق مي‌داديم...

قیمت محصول:

49,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: