نشانه‌شناسي تئاتر و درام


:ویژگی‌های محصول


شرح:

تئاتر يكي از غني‌ترين و پيچيده‌ترين شكل‌هاي ارتباط است. براي نشانه‌شناسان، تئاتر هم آزمايشگاهي آرماني است- زيرا در عمل همة حالات دلالت و رمزگان‌هاي ارتباطي در آن دخيل‌اند- و هم عرصه‌اي است كه بسياري از مسائل بنيادي تحليل نشانه‌شناختي را مي‌توان در آن پي گرفت. اين كتاب كه در دنياي انگليسي زبان نخستين كتاب جامع نشانه‌شناسي تئاتر و درام است، سير رويكردهاي نشانه‌شناختي اجراي تئاتري را از تحليل ساختگرايانِ مكتب پراگ از نشانة تئاتري در دهة 1930 تا نظريه‌هاي جاري در باب رمزگان، متن و گفتمان دنبال مي‌كند.

قیمت محصول:

38,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: