1 روز ديگر


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اگر به شما فرصت مي‌دادند ،فقط يك بار به گذشته برگرديد،و اشتباهاتي را كه در زندگي مرتكب شده‌ايد،جبران كنيد،آيا از آن فرصت استفاده مي‌كرديد؟براي يك روز ديگر شما را به لبخند وا مي‌دارد.شما را مشتاق مي كند.باعث مي‌شود حسرت گذشته‌ها اشك به چشم‌تان بياورد.اما مهم‌تر از همه ،شما را وا‌ميدارد به قدرت ابدي عشق مادر،ايمان بياورد

قیمت محصول:

50,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: