شاهنامه كتاب‌سراي نيك

تعداد تصاوير
رمان مصور آخرين داستان (ارشيا) 1
 • 65,000 تومان
رمان مصور آخرين داستان (ارشيا) 2
 • 80,000 تومان
رمان مصور آخرين داستان (جمشيد طلوع) 1 و 2
 • 108,000 تومان
رمان مصور آخرين داستان (جمشيد غروب) 1
 • 68,000 تومان
رمان مصور آخرين داستان (جمشيد غروب) 2
 • 80,000 تومان
رمان مصور آخرين داستان (دوزخ ضحاك) برداشتي آزاد از اساطير كهن ايراني
شاهنامه فردوسي (با قاب)
 • 1,100,000 تومان
شاهنامه فردوسي (خشتي كوچك)
 • 280,000 تومان
شاهنامه فردوسي (خشتي كوچك) طرح پيكسل‌دار
 • 280,000 تومان
مجموعه داستان‌هاي شاهنامه كتاب اول (7 خان رستم)
 • 49,500 تومان
مجموعه داستان‌هاي شاهنامه كتاب پنجم (پسران فريدون)
 • 49,500 تومان
مجموعه داستان‌هاي شاهنامه كتاب چهارم (قيام كاوه سرنگوني ضحاك)
رمان مصور آخرين داستان (ارشيا) 1

رمان مصور آخرين داستان (ارشيا) 1

 • 65,000 تومان

تهمورث ديوبند به ياري مازيار مسيرياب، محل اختفاي ساوول (ديو آشوب) را مي‌‌يابد چرا كه با به بند كشيده شدن ساوول، ديو تسلط بر زمين‌ها، ملكوس (ديو سرما) از پيدا كردن محل ايل عاجز مانده و سرما و مرگ برچيده مي‌شود. اما با آمدن ساوول به تهم‌دير (ايل تهمورث) نحسي، پليدي و بيماري گسترش مي‌يابد. پس تهمورث تصميم مي‌گيرد به شكار اهريمن برود تا براي هميشه پليدي را از زمين برچيند.

رمان مصور آخرين داستان (ارشيا) 2

رمان مصور آخرين داستان (ارشيا) 2

 • 80,000 تومان

ارشيا بعد از معامله با ساوول، ديو آشوب، محل اختفاي اهريمن را در اختيار تهمورث ديوبند مي‌گذارد. اما آتش نفرين ساوول گريبان‌گير مردمان مي‌شود و آن‌ها ارشيا را به جرم همدستي با ديوان از تهم‌جم مي‌رانند. ارشيا كه دانش فراوان از ساوول آموخته، تصميم مي‌گيرد تهم‌جم را ترك كرده و تهمورث ديوبند را بيابد، اما در مسير پر افت‌و‌خيز سفر، اهريمن را ملاقات مي‌كند و اين ملاقات بار ديگر زندگي او را دستخوش فراز و نشيب‌هاي ديگر مي‌كند.

رمان مصور آخرين داستان (جمشيد طلوع) 1 و 2

رمان مصور آخرين داستان (جمشيد طلوع) 1 و 2

 • 108,000 تومان

در ميان نخستين آفرينندگان، يزدان فره خود را به «جمشيد» ارزاني مي‌دارد، وي به جمشيد صنعت مي‌آموزد و از او مي‌خواهد تا مردمش را براي رسيدن ديو سرما «ملكوس» آماده كند، همچنين دستور مي‌دهد تا شهري بنا شود تا مخلوقاتش به نيكي گرد هم آيند و سرما را سپري كنند.

رمان مصور آخرين داستان (جمشيد غروب) 1

رمان مصور آخرين داستان (جمشيد غروب) 1

 • 68,000 تومان

بعد از پيروزي بر ديو سرما (ملكوس)، جمشيد تصميم مي‌گيرد تا با متحد كردن قبايل مختلفي كه به جمكرد پناه آورده بودند، آغازگر جنگي بزرگ با هدف شكار ديوان و نابودي اهريمن باشد. اين جنگ برخلاف خواسته يزدان و از سوي ديگر پيمان‌شكني با ديوان اژگهن است. اما جمشيد كه پيروزي بر ملكوس و تسلط و چيرگي دوباره بر جمكرد را نتيجه خرد و توان خود مي‌پندارد، به اراده يزدان و پيمانش با ديوان اژگهن پشت كرده و سپاهي بزرگ را براي شكار ديوان و نابودي اهريمن مهيا مي‌كند.

رمان مصور آخرين داستان (جمشيد غروب) 2

رمان مصور آخرين داستان (جمشيد غروب) 2

 • 80,000 تومان

بعد از پيروزي بر ديو سرما (ملكوس)، جمشيد تصميم مي‌گيرد تا با متحد كردن قبايل مختلفي كه به جمكرد پناه آورده بودند، آغازگر جنگي بزرگ با هدف شكار ديوان و نابودي اهريمن باشد. اين جنگ برخلاف خواسته يزدان و از سوي ديگر پيمان‌شكني با ديوان اژگهن است. اما جمشيد كه پيروزي بر ملكوس و تسلط و چيرگي دوباره بر جمكرد را نتيجه خرد و توان خود مي‌پندارد، به اراده يزدان و پيمانش با ديوان اژگهن پشت كرده و سپاهي بزرگ را براي شكار ديوان و نابودي اهريمن مهيا مي‌كند.

رمان مصور آخرين داستان (دوزخ ضحاك) برداشتي آزاد از اساطير كهن ايراني

رمان مصور آخرين داستان (دوزخ ضحاك) برداشتي آزاد از اساطير كهن ايراني

 • 80,000 تومان

از آن زمان كه آفريدون ضحاك را در دل دماوند كوه به بند كشيد، قرن‌ها مي‌گذرد. ضحاك در تاريكي خويش فرو رفته و نفرت در بند بند وجودش ريشه دوانده، تا جايي كه به هيولايي ترسناك تبديل شده است. شوراي مغان كه قرن‌هاست عهده‌دار پاسداري از زندان ضحاك است، تصميم مي‌گيرد به تباهي ضحاك پايان دهد؛ پس ارداويراف به زندان نيابت از شوراي مغان راهي البرز مي‌شود.

شاهنامه فردوسي (با قاب)

شاهنامه فردوسي (با قاب)

 • 1,100,000 تومان

فردوسي با خلق حماسه عظيم خود، برخورد و مواجهه دو فرهنگ ايران و اسلام را به بهترين روش ممكن عينيت بخشيد، با تامل در شاهنامه و فهم پيش ‌زمينه فكري ايرانيان و نوع انديشه و آداب و رسومشان متوجه مي‌شويم كه ايرانيان همچون زميني مستعد و حاصل خيز آمادگي دريافت دانه و بذر آيين الهي جديد را داشته و خود به استقبال اين دين توحيدي رفته‌اند...

شاهنامه فردوسي (خشتي كوچك)

شاهنامه فردوسي (خشتي كوچك)

 • 280,000 تومان

ابوالقاسم فردوسي از لحاظ زنده كردن تاريخ و داستان ملي و از جهت نفس تازه دميدن به زبان فارسي بي‌شبهه بزرگ‌ترين شاعر ايران زمين است. استادي به بزرگي تاريخ كه دريچه‌اي به جهان ادبيات‌مان گشود. او پارسي را زنده كرد و با شيوايي سخن، ادبيات را ماندگار. تا آنجا كه آوازه‌اش تا كران‌ها پيچيد. فردوسي يكي از ستارگان درخشان ادب فارسي و از مفاخر نام‌آور ملت ايران است. شاهنامه بزرگ‌ترين كتاب شعر حماسي ايران از زبان اوست كه سي هزار بيت دارد. از اين كتاب مي‌خوانيم: به روز نبرد آن يل ارجمند ـ به شمشير و تيغ و به گرز و كمند. بريد و دريد و شكست و ببست ـ يلان را سر و سينه و پا و دست. اين شاهنامه بر اساس نسخه مسكو مي‌باشد و فونت آن تايپ و كاغذ آن گراف مي‌باشد و نقاشي‌هاي آن سياه و سفيد و سبك نقاشي قهوه‌خانه مي‌باشد.

شاهنامه فردوسي (خشتي كوچك) طرح پيكسل‌دار

شاهنامه فردوسي (خشتي كوچك) طرح پيكسل‌دار

 • 280,000 تومان

شاهنامه فردوسي (خشتي كوچك) طرح پيكسل‌دار

مجموعه داستان‌هاي شاهنامه كتاب اول (7 خان رستم)

مجموعه داستان‌هاي شاهنامه كتاب اول (7 خان رستم)

 • 49,500 تومان

تو اين را دروغ و فسانه مدان. به يك سان روش در زمانه مدان. ازو هر چه اندر خورد با خرد. و گر بر ره رمز، معني برد. اين داستان‌ها را دروغ و فسانه ندانيد. چنان نخوانيد كه در هر زمان خوانده شده، زيرا زمانه بر يك قرار نمي‌ماند. اگر نكته‌اي با خرد و دانش كسي سازگار نباشد، شايد بايد راهي براي درك معنا باز شود. اگر امروز زبان ما فارسي است و بدين لحاظ ايراني و داراي سابقه تمدني كهن و آبرومند هستيم، براي نگاهداشت آن، بيش از تنها با زبان افتخار كردن به ايراني و آريايي و فرزند فردوسي و كوروش بودن و... وظيفه‌اي بر دوش ماست.

مجموعه داستان‌هاي شاهنامه كتاب پنجم (پسران فريدون)

مجموعه داستان‌هاي شاهنامه كتاب پنجم (پسران فريدون)

 • 49,500 تومان

مجموعه داستان‌هاي شاهنامه كتاب چهارم (قيام كاوه سرنگوني ضحاك)

1  2  صفحه 1